7.2m Monaco Slimline Indigo Shimmer Mosman Park (1)